Regulamin

Regulamin wyjazdów na narty organizowanych przez SKOKNASTOK.PL

Postanowienia Ogólne

 Obowiązek zakrywania ust i nosa, jak i zachowania stosownej odległości obowiązuje na zasadach wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów, w tym rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  SARS-CoV-2 (koronawirus)

Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji wyjazdów na narty oraz prawa i obowiązki uczestników.

1. SKOKNASTOK.PL zobowiązuje się zorganizować wyjazd zgodnie z

przedstawioną wcześniej ofertą, dostępną na stronie WWW.SKOKNASTOK.PL

polega wyłącznie na zapewnieniu:

• odpowiedniego środka transportu

• prowadzeniu zapisów osób – uczestników wyjazdu

• zakupienie karnetów

2. SKOKNASTOK.PL zastrzega sobie prawo dokonania zmian w

ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od firmy okoliczności,

uniemożliwiających jej realizację.

W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków

pogodowych lub nie wystarczającej liczby uczestników, organizator

zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. Informacja o odwołaniu

wyjazdu zostanie podana do wiadomości uczestników wyjazdu.

3. W celu zgłoszenia do ubezpieczenia każdy uczestnik jest zobowiązany do podania

imienia i nazwiska oraz nr PESEL, najpóźniej 2 dni przed wyjazdem.

4. Każdy uczestnik wyjazdu powinien być wyposażony w kask narciarski, odpowiednio

dobrany, sprawny technicznie sprzęt oraz strój narciarski.

5. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do:

• posiadania dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy

Rzeczypospolitej Polskiej

• przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez organizatora, w

szczególności godzin wyjazdu oraz zbiórki na parkingu 15 min przed odjazdem

ze stoku.

• zastrzega że po 15 minutach od godziny wyznaczonej na zbiórkę środek transportu ma

prawo do odjazdu, bez prawa do zwrotu opłaty uiszczonej przez uczestnika, który nie stawił się na

wyznaczoną godzinę wyjazdu.

Zakupiony skipass w O.N. Kotelnica Białczańska nie upoważnia do korzystania z tras S.N. Bania i Kaniówka

6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą uczestniczyć w wyjazdach tylko z opiekunem.

7. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada uczestnik, w

przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo jego rodzice lub

prawni opiekunowie.

8. Warunki płatności:

• Płatność jest dokonana w dniu wyjazdu w autokarze.

• W wypadku nieobecności uczestnika, który nie poinformował na 1 dzień

przed wyjazdem pobierane jest 50 zł (za transport) .

9. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas

jazdy środkiem transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów

obowiązujących w danej stacji narciarskiej.

10. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów

alkoholowych.

11. Każdy uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność,

powinien dokonywać wyboru poszczególnych tras z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór trasy oraz

za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia.

Przepisy końcowe

13. Wpisanie na listę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.